Cynthia Viteri
10
conservadurismo
extremo
1
liberalismo
extremo
10
extrema
derecha
1
extrema
izquierda
5.5
centro

Cynthia Viteri

7.43
5.91
Conservador de derecha